Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu nhân sự của công ty được chia thành 2 hệ: Hệ điều hành & quản lýHệ tác nghiệp, thể hiện cụ thể như sau:

  •    Hệ điều hành:

                        -Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát.

                        -Ban giám đốc.

  •     Hệ tác nghiệp:

                         - Phòng Kế hoach

            - Phòng Kinh doanh.

                       - Phòng Tài chính – Kế toán.

                      - Phân xưởng sản xuất

Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty

Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty:

  1. Hội đồng quản trị: là cấp đứng đầu trong bộ máy tổ chức của công ty, chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của công ty.
  2. Ban giám đốc: chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống công nhân viên toàn công ty.
  3. Phòng kế hoạch: có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm hiểu khai thác thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh liên kết trong và ngoài công ty.
  4. Phòng kinh doanh: có chức năng tiêu thụ sản phẩm, tìm nhà cung ứng các loại vật tư, nguyên liệu đầu vào đắp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
  5. Phòng kế toán: tham mưu cho Ban giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán, xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư tài chính. Đồng thời thực hiện và theo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty.
  6. Phân xưởng sản xuất: trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, gia công, lắp ráp, kiểm tra và tiến hàng sửa chữa các sản phẩm và chi tiết sản phẩm.